Tuyên cáo | Proclamation

 

Declaration on The Founding of Vietnamese Women for Human Rights

Human rights are considered an important milestone to measure the level of civilization and is a prerequisite to create spiritual well being and humanist values for humans. The world today has been promoting human rights in all areas of social activities.

Yet presently the people of Vietnam have not yet had the opportunity to enjoy the beneficiary 's rights in its beautiful humanist sense of the word. Evidently many human rights defenders in Vietnam continue to be suppressed in various forms, especially the women.

In this context, we humbly believe the formation and development of civil society and institutions to protect human rights is essential and urgent. These organizations are not only important for the benefit of each individual person, but also practical for the building of social promotion platform.

So, we - who care about human rights in general and women's rights in particular - believe that the founding of the Vietnamese Women for Human Rights is essential for an independent, fair and non-profit establishment to represent all the women whose Human Rights have been and will be violated. We therefore establish a civilian organization of women called Vietnamese Women for Human Rights to:

• Connect disadvantageous women and individuals together, those who are vulnerable to the violation of human rights.

• Speak out and take practical action to protect women whose dignity and fundamental human rights have been infringed upon.

 

• Share knowledge in order to improve the understanding of Vietnamese women on human rights and the role of women in a society that respects human rights.

The guiding principles of the Vietnamese Women for Human Rights is nothing more important than to raise the awareness of every individual in society about human dignity and the basic human rights of their own as well as the others, thereby contributing to the promotion of a society that respects human rights.

Vietnamese Women for Human Rights is a civil society organization, apolitical, committed to contribute its role in the endeavor to create a Vietnamese society that respects human rights, and is an integral part of the movement to protect women's rights around the world.

November 25, 2013

The Organizing Committee

 Tuyên cáo thành lập Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam

Nhân quyền được coi là thước đo quan trọng để định hình mức độ văn minh và là điều kiện tiên quyết tạo ra phúc lợi tinh thần và giá trị nhân văn cho con người. Thế giới ngày hôm nay đã và đang đề cao Nhân quyền trong tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội.

Tuy nhiên hiện nay người dân Việt Nam vẫn chưa có cơ hội thụ hưởng Nhân quyền theo đúng ý nghĩa tốt đẹp và nhân bản nhất của nó. Bằng chứng là nhiều người bảo vệ Nhân quyền ở  Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị đàn áp bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, thiết nghĩ, việc hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự bảo vệ Nhân quyền là điều cần thiết và khẩn cấp. Các tổ chức này không chỉ quan trọng đối với lợi ích của mỗi cá nhân người dân mà còn thiết thực đối với việc  xây dựng nền tảng thăng tiến xã hội. 

Vì thế, chúng tôi -những người quan tâm về nhân quyền nói chung và nhân quyền của  nữ giới nói riêng – nhận thức rằng việc thành lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam là cần thiết để đại diện một cách độc lập, công bằng và vô vị lợi cho toàn thể những người phụ nữ đã, đang và sẽ bị tổn thương về Nhân quyền, nhằm:

 

 

- Gắn kết các cá nhân phụ nữ chịu thiệt thòi và dễ bị tổn thương từ các vụ việc vi phạm Nhân quyền.

 

- Lên tiếng và có những hành động bảo vệ thiết thực đối với những người phụ nữ đã và đang bị xâm phạm phẩm giá và các quyền con người cơ bản.

- Chia sẻ những kiến thức nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của phụ nữ Việt Nam về quyền con người và về vai trò của phụ nữ trong một xã hội tôn trọng nhân quyền.

Tôn chỉ của Phụ nữ Nhân Quyền Việt Nam là không gì quan trọng hơn việc nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong xã hội về phẩm giá con người và những Nhân quyền cơ bản của chính mình cũng như của người khác, từ đó góp phần thúc đẩy một xã hội tôn trọng nhân quyền.

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự, phi chính trị cam kết góp vai trò của mình vào mục tiêu kiến tạo một xã hội Việt Nam tôn trọng nhân quyền, và là một bộ phận không tách rời trong số các định chế bảo vệ nữ quyền trên thế giới

Ngày 25/11/2013.

Ban Vận Động