Bản Tin Số 1

1: Giới thiệu về Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.
2: Thông tin về Mục sư Nguyễn Công Chính từ vợ là chị Trần Thị Hồng.
3: Tù Nhân Lương Tâm Lương Văn Bảy: Kinh nghiệm của tù nhân trước và sau khi ở tù.
4: Phụ Nữ Dân Oan qua lời tự sự của cô Hồ Thị Bích Khương.