Chia Sẻ Một Số Suy Nghĩ Về Trường Hợp Chị Lê Mỹ Hạnh

Sự việc hành hung với chị Lê Mỹ Hạnh cùng bạn bè của chị tại tư gia là vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm vì đây là một hành vi vi phạm Hiến pháp, Bộ luật hình sự 2015, về quyền con người như đã quy định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử  đối với phụ nữ.

Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm (điều 20 khoản 1). Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý (điều 22 khoản 2).

Bộ luật hình sự 2015 xác định việc hành hung này  là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (điều 134).

Theo Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân (điều 3). Những quyền này được quy định rõ ràng như:  Không một người nào phải chịu cực hình, tra tấn, hay bất kỳ hình thức đối xử, hoặc trừng phạt bất nhân, hay có tính cách lăng nhục (điều 5) và không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm phạm và xúc phạm như vậy (điều 12).

Theo Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử  đối với phụ nữ (CEDAW), đó là hiệp ước quốc tế về quyền của phụ nữ và các vấn đề của phụ nữ trên toàn thế giới, sự hành hung với chị Lê Mỹ Hạnh là một phụ nữ đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng thực chất và không phân biệt đối xử với phụ nữ.

Chính quyền có trách nhiệm dưới hiến pháp là phải bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an toàn cho mọi người dân. Chính quyền có trách nhiệm phải thực thi những cam kết với quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm và an toàn của người dân như đã quy định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử  đối với phụ nữ mà Việt nam là thành viên.

Trên những nguyên tắc này, chính quyền địa phương cần tiến hành thủ tục điều tra và khởi tố những người hành hung chị Lê Mỹ Hạnh.