Tiêu chí truyền thông của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Tiêu chí truyền thông của Hội PNNQ VN

Hội PNNQ VN là một tổ chức xã hội dân sự, phi chính trị, phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục đích bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm phụ nữ Việt Nam.

Trên cơ sở đó, tiêu chí của Hội trong mọi truyền thông công cộng (public media) như sau:

  1. Không quảng bá hay chỉ trích bất cứ khuynh hướng chính trị nào.
  2. Không đả phá chính phủ. Nhưng giữ quyền phê bình chính sách của chính phủ.
  3. Không dèm pha, đả phá hay công kích cá nhân, đoàn thể hay cộng đồng, đặc biệt các cộng đồng thiểu số.
  4. Không xử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa (chửi bới, mạ lỵ, vu khống)
  5. Nội dung cần sáng tỏ trong việc đóng góp tích cực vào đời sống cộng đồng.
  6. Nội dung cần tôn trọng và phát huy tích cực trong việc bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm con người nói chung và phụ nữ nói riêng.

Hội giữ quyền quyết định chọn lựa và đăng tải văn bản/truyền thông công cộng.