Điều lệ | Regulation

 Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

 

ĐIỀU LỆ

Tên (Việt và Anh) và website:

Tên tiếng Việt là Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, viết tắt là PNNQVN.

Tên tiếng Anh là Vietnamese Women for Human Rights, viết tắt VNWHR.

Website: https://vnwhr.net/

Ngày thành lập: 25/11/2013

PNNQVN là một tổ chức độc lập, phi chính trị, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm mục tiêu bảo vệ và phát huy nhân quyền – đặc biệt là nhân quyền của nữ giới; và bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội.

 

Mục tiêu tối hậu:

Việt Nam không còn phụ nữ bị ngược đãi và trấn áp vì đấu tranh đòi Công lý; có thể tự do phát biểu quan điểm đối lập với chính quyền và có vai trò xứng đáng trong hệ thống chính trị và xã hội.

 

Tuyên ngôn sứ mạng:

“Bảo vệ Tự do và Nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam”

 

Đối tượng phục vụ chủ yếu:

– Những người phụ nữ bị chính quyền ngược đãi vì đấu tranh đòi quyền tư hữu đất đai và vì phát biểu quan điểm đối lập.

– Các thành viên nữ trong các gia đình bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm

– Những người phụ nữ sắc tộc thiểu số đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

 

Các hoạt động chính:

– Lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ bị xúc phạm nhân phẩm, bị xâm phạm các nhân quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội.

– Hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho những người phụ nữ là mẹ, vợ và con… của những nhà bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm.       

– Phổ biến kiến thức về nhân quyền, đặc biệt là những phụ nữ không có điều kiện để tiếp cận.

 

 Thành viên tiềm năng và cách thức tham gia:

– Tất cả phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự, quan tâm và ủng hộ cho mục tiêu hoạt động của PNNQVN.

– Phụ nữ  gốc Việt đang sinh sống tại nước ngoài và quan tâm đến tình hình nhân quyền của phụ nữ tại Việt Nam.

– Cách thức tham gia: thông qua sự giới thiệu của thành viên PNNQVN hoặc gửi thông tin cá nhân qua email liên lạc của người điều phối PNNQVN.

 

 Nguyên tắc hoạt động:

– Luôn trung thành với các giá trị được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948 của Liên hiệp quốc nói chung, Công ước Xoá bỏ các hình thức Phân biệt đối xử với phụ nữ 1979.

– Tuân thủ và chấp hành theo Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam nếu như các điều khoản này không bị đánh giá là nhằm hạn chế và tước bỏ nhân quyền so với chuẩn mực chung của quốc tế.

– Tất cả các hoạt động của PNNQVN đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và công khai.

 

Ban Điều hành: 

– Ban Điều hành bao gồm những thành viên hoạt động tích cực, có uy tín, có kiến thức và năng lực hoạt động về lĩnh vực nhân quyền, có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, cách thức hoạt động và phát triển tổ chức theo sự đề xuất và góp ý của thành viên, và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng.

– Ban Điều hành tạm thời gồm 5 người, hoạt động và quyết định theo nguyên tắc dựa trên 2/3 sự biểu quyết của những người trong Ban Điều hành.

– Những người trong Ban Điều hành có nhiệm kỳ một năm, và không giới hạn số lần cho nhiệm kỳ.

– Ban Điều hành có thể có thay đổi nhân sự mỗi sáu tháng khi có thành viên Ban Điều hành ngưng tham gia hoạt động. Ủy viên dự khuyết sẽ được bổ sung vào các vị trí trống này.

– Các cá nhân trong Ban Điều hành quan hệ bình đẳng với mọi thành viên.

– Những người đang ở trong Ban Điều hành muốn rời khỏi PNNQVN thì phải thông qua một cuộc họp thảo luận để giải trình lý do trước Ban Điều hành.

 

Thành viên

– Là những người tự nguyện tham gia vào PNNQVN, cùng với Ban Điều hành hoạt động và theo đuổi mục tiêu do PNNQVN đề ra.

– Mỗi thành viên có thể hoạt động nhân quyền và nữ quyền một cách độc lập, miễn sao trung thành với giá trị phổ quát về nhân quyền. Thành viên của PNNQVN tuy hoạt động độc lập nhưng luôn tuân thủ nguyên tắc: không hoạt động đảng phái chính trị.

– Thành viên có quyền góp ý, đề xuất với Ban Điều hành trong việc hoạch định chiến lược, cách thức hoạt động và phát triển tổ chức.

– Bất kỳ thành viên nào cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên bằng cách thông báo bằng văn bản cho Ban Điều hành.

 

Đại Hội Đồng

– Là kỳ họp đại hội của toàn thể thành viên.

– Mỗi năm tổ chức họp đại hội một lần và tiến hành bầu ra Ban Điều hành (5 người) và Ủy viên dự khuyết (3 người) theo nguyên tắc dân chủ.

– Thời gian và địa điểm tiến hành đại hội sẽ do Ban Điều hành ấn định.

 

Tài chánh:

– Tài chánh của PNNQVN là từ nguồn thu do hoạt động của PNNQVN, và do các cá nhân, tổ chức xã hội dân sự đóng góp.

– Mọi hoạt động gây quỹ của các thành viên trong và ngoài nước đều cần có sự kết hợp với Ban Điều hành PNNQVN.

– PNNQVN không nhận hỗ trợ tài chánh của các đảng phái chính trị, và các cá nhân, tổ chức bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước cáo buộc vi phạm nhân quyền.

– Việc thu chi tài chánh sẽ do Ban Điều hành quyết định, và xem xét trên cơ sở đề xuất của thành viên.

– Mỗi năm sẽ có báo cáo thu chi do Thủ quỹ tổng kết, chỉ phổ biến nội bộ

– Các ngân khoản hỗ trợ từ tất cả các cá nhân, các tổ chức CSO và NGO sẽ được báo cáo đầy đủ với ân nhân.

 

Quyền lợi

Tất cả các thành viên tham gia vào PNNQVN sẽ được PNNQVN bảo vệ đặc biệt và hỗ trợ cần thiết khi hoạt động vì nhân quyền.

 

Kỷ luật và khen thưởng:


– Không một cá nhân nào được phép nhân danh PNNQVN khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Điều hành, không được thực hiện những hành vi đi ngược lại với giá trị phổ quát về nhân quyền. Vi phạm một lần sẽ bị nhắc nhở, hai lần sẽ bị cảnh cáo, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị khai trừ bằng văn bản công khai bởi Ban Điều hành.


– Các thành viên có đóng góp hiệu quả cho hoạt động và phát triển của PNNQVN sẽ được vinh danh và khen thưởng.

 

 Thay đổi Điều lệ và vấn đề phát sinh

– Các quy định trong Điều lệ này có thể được thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với yêu cầu từ thực tế, trừ quy định về mục tiêu hoạt động không được thay đổi vì bất kể lý do gì.

– Sự thay đổi này phải được thông qua 3/4 ý kiến của thành viên, và được 2/3 sự biểu quyết tán thành trong Ban Điều hành.

– Mọi vấn đề phát sinh sẽ do Ban Điều hành quyết định cuối cùng.

 

Ngày 25/11/2014

Ban Điều hành

 

 

English Version:

Regulations

 

Names (Vietnamese and English), and website:

Vietnamese name: Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, or PNNQVN in short.

English name: Vietnamese Women for Human Rights, or VNWHR in short.

Website: https://vnwhr.net/

Date of establishment: November 25, 2013

VNWHR is an independent, non-profit, non-political organization which acts to protect and promote human rights, especially women’s human rights, and protect the interests and promote roles of Vietnamese women in the society.

 

Final Goal:

To fight for a Vietnam in which women will not be harassed and badly treated for seeking justice, can freely criticize the government, and play important roles in the country’s political life and society.

 

Mission Statement:

 Protect Freedom and Dignity of All Women in Vietnam”

 

Main Target Communities

– Those women badly treated by the government because of their activities for private land ownership and criticisms of the government.

– Women in dissident families and women prisoners of conscience.

– Women belonging to ethnic minorities who fight for religious freedom.

 

 Main activities

– To give a voice to and protect women whose dignity and basic rights such as the freedom of expression, freedom of religions and beliefs and freedom of assembly have been violated.

– Support materially and spiritually women who are mothers, wives, and daughters of dissidents and prisoners of conscience.

-Disseminate knowledge on human rights, especially to women who have no or little access to information.

 

Potential members and how to become members

– All Vietnamese women 18 years old or above, regardless of distinction of any kind, who support activities of VNWHR.

– Vietnamese women living abroad who are interested in women’s human rights in the country.

– How to become VNWHR’s member: through introduction of an incumbent member or send personal information to coordinator’s email.

 

 Operating principles:

-To be always loyal to the values in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adopted by the United Nations General Assembly in 1948, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted by the UN General Assemblyin 1979.

– Obey Vietnam’s Constitution and laws if these articles are consistent with common international standards and do not impose impermissible restrictions or limitations on human rights.

– All activities of VNWHR are conducted on a voluntary, equal, democratic and transparent basis.

 

 Executive Committee

– The Executive Committee consists of active members, who have high reputation, knowledge and capacity to work on human rights. It has duty to build strategic plan, design working methods and develop the organization based on proposals from members, and take full responsibilities before the General Assembly.

– The Temporary Executive Committee consists of five members, working and making decisions on majority rule, namely with the agreement of at least three members of the committee or two third of all members.

– The term of the Executive Committee is one year, and one activist can be a committee member for unlimited terms.

– The Executive Committee may have new members every six months if some of its members stop working. Alternative members of the committee can be appointed to replace the outgoing members.

-All members of the Executive Committee are equal.

– Member wishing to leave the Executive Committee must explain the reasons to the committee.

 

Membership

– Members are those who voluntarily participate in VNWHR and contribute to the goals of the organization.

– Every member can take actions for human rights and women’s rights independently if these actions are consistent with the common values of human rights. All members must respect the regulation not to participate in a political party.

– Members can propose and give feedbacks to the Executive Committee in building strategic plan, action plans and organization development.

– Every member can leave the organization by sending a written statement to the Executive Committee.

 

General Assembly

– General Assembly is the congress for all members.

– The General Assembly is held annually to elect the Executive Committee: five members and three alternative members based on democratic rule.

– The Executive Committee will decide the time and place for the General Assembly.

 

Financial matters:

– The financial resources of VNWHR originate from the organization’s activities, contributions of its members and donations from other individuals and organizations.

– All fund- raising activities of domestic and foreign-based members for VNWHR must be in coordination of the Executive Committee.

– VNWHR will not receive financial assistance from political parties and individuals and organizations which are accused of violating human rights by domestic and foreign human rights organizations.

– The Executive Committee will decide on financial matters (revenues, spending) based on proposals from members.

– Financial report will be made by VNWHR’s accounting officer annually, and circulated only among members.

– Financial assistance from all individuals, NGOs, and CSOs must be fully reported to benefactors.

 

Members’ interests

All members of VNWHR will be protected and supported by VNWHR when working for human rights.

 

Discipline and rewards

– No member can work on behalf of VNWHR if she has not received written approval of the Executive Committee, or conduct activities which go against the common human rights values. Member violating these rules for the first time will be warned. A member who repeatedly violate these rules will be excluded from the VNWHR by public statement of the Executive Committee.

– Members who contribute effectively to activities and development of VNWHR will be praised and awarded.

 

Rule changes and other matters

– All articles in this Rule can be changed to adapt to real requirements, with exception of the final goals in all cases

– All changes must be approved by at least 75% of VNWHR’s members and two third of members of the Executive Committee.

– All other matters will be decided by the Executive Committee.

 

November 25, 2013

Executive Committee