Công ước Cedaw_ Nghĩa vụ của nhà nước

Xuất bản 7 thg 3, 2016

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước CEDAW vào ngày 17 tháng 2 năm 1982.
CEDAW là tên viết tắt của “Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ”(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women). Đây là văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử với phụ nữ và xây dựng một chương trình hành động nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ.

Giấy phép:   Giấy phép chuẩn của YouTube